Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5368 8888 500
Reposted fromvigil vigil viawiks wiks
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viakonwalia konwalia
9214 b2c7
Reposted fromcreure creure viaoutoflove outoflove
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
Reposted fromkotowate kotowate viaretro-girl retro-girl
5417 a2a3 500
Reposted frombuttbiscuit buttbiscuit viadontforgot dontforgot
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viagdziejestola gdziejestola
3593 a676
Reposted fromoutline outline viaohhh ohhh
7876 1e3f
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viagdziejestola gdziejestola
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutoflove outoflove
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaaynis aynis
6173 f208 500
5691 b015
Reposted fromsexypretty sexypretty viaoutoflove outoflove
Zakochałem się w niej, gdy byliśmy razem, lecz pokochałem ją jeszcze bardziej w latach, gdy dzieliły nas tysiące kilometrów.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
9550 91b5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl